Начало

Данъчна система

Данъчна декларация

Банкови сметки

Самонает (Self-Employed)

ООД (Limited)

Ипотеки (Mortgages)

Контакти

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Prime Advisors Ltd,
NEW ADDRESS:
Ocean Air house
Suite 200, Floor 1,
750-760 High Road, Leytonstone,
London E11 3AW
Tel - 0044 208 530 6929
Fax - 0044 208 989 1179
E-mail: primeadvisors@yahoo.co.uk
 

 
   

ООД (LIMITED)

Първо, няма значение къде в UK е разположена вашата фирма или живеете вие. Голяма част от нашата работа се извършва по факс, телефон, e-mail. Ние знаем, че нашите клиенти очакват отлични услуги, съвети относно данъчнато облагане и счетоводство и ние предоставяме тези услуги навреме.

Бърза подготовка на документите

Ако сметките на Вашата фирма още не са платени или всъщност са пресрочени, тази услуга е за Вас. Подготвянето на сметките за подписването от директорите може да отнеме известно време, докато при нормални обстоятелства ние можем да обработим сметките и CT600 в рамките на 10 работни дни (прилагат се определени условия). Ако желаете да се възползвате от тази услуга, моля уведомете ни за това при първата среща с вас.

Само годишен счетоводен баланс и CT600 - от 400

Изпратете ни по E-mail или по пощата Вашите счетоводни сметки, пробния баланс и счетоводния списък с печалбата и загубата, и въз основа на тях ние ще изготвим счетоводен баланс в съответствие със счетоводните разпоредби за ООД, както и данъчна декларация на фирмата ви с правилно изчисления данък. Ние също така ще Ви уведомим за различни начини за спестяване на данъци, приложими от компанията ви.

Услуга за целогодишно (12 месечно) водене на счетоводството ви само от 45 на месец

Това е услуга с фиксирана такса, предоставяна на ООД. Ние извършваме цялата счетоводна дейност и писмена работа на клиента: платежни ведомости, декларации за ДДС, месечни счетоводни отчети предоставяни на менъджерите на компанията и др. Тази услуга дава възможност на управителите да работят върху растежа на печалбата, вместо да губят време върху писмената работа. Погледнете фиксираната такса по-горе, за да разберете какво печели фирмата ви от тази услуга.

Обработване на информация предназначено за ООД

Тази услуга е отлична за управители на ООД, които искат да прехвърлят част от писмената работа на нас. Много наши фирми-клиенти смятат съставянето на платежни ведомости и ДДС декларации за загуба на време да не говорим за големите глоби, които ще им бъдат наложени от данъчната агенция, ако са грешни. Така че ние се грижим за онези аспекти на бизнеса, за които мениджърите знаят, че ще спечелят използвайки експертната ни оценка.

 

Корпоративен Дахък Печалба- нива

2005

2006

2007

0-10,000

0

0

19%*

10,000 - 50,000 *

19%*

19%*

19%*

50,001- 300,000

19%

19%

19%

300,001 1,500,000*

30%*

30%*

30%*

Над 1,500,001

30%

30%

30%

 * В зависимост от размера на печалбата процента на облагане варира като максималният размер е посоченият в таблицата.

 


Много делови хора са принудени да основават дружество с ограничена отговорност.(консултантите често срещат трудности с данъчната служба при изясняване на техния статут на консултанти, а не работодатели). Предимството на тази форма на капитал, е че отговорността на акционерите е ограничена до размера на участващия капитал така личните активи на акционерите обикновено са защитени от всякакви действия от страна на кредитори или правителствени агенции. Второто предимство, е че за определен размер на дохода и внимателно планиране, ще плащате по-малко данъци отколкото работодателите. Трето, ако печалбата на компанията се изплаща като дивиденти към Директорите 12,8% от осигуровките не са дължими. В допълнение към последните промени в корпоративното облагане, означава, че малките компании все още могат да са ефективен механизъм за спестяване на данъци. Основният недостатък при осъществяване на бизнес посредством ООД е големият обем на писмена работа и сложното планиране на данъците, ако Вие разбира се, искате да спечелите от работата си, а не дан. служби и осигурителните институти.

В този случай Вие сте работодател и Вашите клиенти плащат на компанията Ви, респективно на Вас. Това води до увеличаване на писмената работа. Ако работите посредством ООД, ще трябва всяка година да изготвяте сметките на компанията и да подготвяте корпоративната дан. декларация. Вероятно ще искате да си плащате заплата! което означава, че трябва да изчислявате и приспадате соц. и здр. осигуровки за наетите и работодателите, а така също да изчислявате приблизителния размер на дължимия данък, по схемата РАУЕ (размер на данъка според размера на дохода). Така, че в крайна сметка ще имате нужда от помощ при съставяне на вашата собствена данъчна декларация. Добрата новина е, че можете да наемете някой друг за тази работа. С изключение на Вашата лична данъчна декларация, разходите по наемането на такъв човек (фирма) се считат за бизнес разходи и се приспадат от Вашия доход. Вие, също така, искате да сте сигурни, че ще получите максимален доход след облагане с данъци. Най-очевидният начин за вземане на пари от компанията, а именно чрез заплатата, се оказва най-малко ефективният по отношение на данъците.

Когато Вашата фирма Ви дава трудово възнаграждение, първо плаща социалните и здравните осигуровки като на работодател, при ниво 12,8% върху получен доход над 84 лири седмично. След това Вие трябва да платите осигуровки като нает служител в размер на още 11% върху доход между 84 и 640 лири седмично и накрая трябва да приспаднете данък общ доход по схемата РАУЕ (данък според размера на дохода). Много хора, заети с бизнес, са добре платени, така че в крайна сметка плащат данък в размер на 40% върху приходи над 33 300 лири.

Вие можете да плащате заплата на Вашия съпруг/а или партньор с цел да намалите общия доход, но трябва да внимавате да не би сумата, платена от съпруга Ви под формата на социални осигуровки да е толкова голяма, че да уравновесява спестената сума от подоходния данък.

За повечето делови хора има и по-добър начин да извличат пари от компанията, а именно под формата на дивиденти. Върху тях не се плащат осигуровки. Подоходният данък върху дивиденти не се приспада по схемата РАУЕ, а се плаща на данъчната агенция на три пъти. Това означава, че в периода между плащанията получавате лихва върху парите.

Третият начин да получите пари от компанията е посредством привилегиите, които ползвате от традиционните служебна кола, медицинска застраховка и мобилен телефон до по-екзотичните яхта, жилище. Тъй като тези привилегии се облагат с данък, в много случаи излиза по-евтино компанията да ги купи и да Ви ги даде за лично ползване отколкото получаването на доходи.

 

 

2007 Prime Advisors Limited, All Rights Reserved