Нашата цел е да осигурим кратък преглед на данъчната система в ИК, тъй като тя се прилага за отделни данъкоплатци. Включили сме също така отговори на някой от най-често задаваните въпроси относно всеки аспект на облагането. Има важни различия при данъчното облагане на чужди граждани, което прави UK особено привлекателна за посещение и работа; Те са резюмирани в края на тази статия. Като цяло правителството в UK събира приблизително 38% от националния доход под различни форми на облагане; този процент е по висок от USA, Япония, Сингапур и Хон-Конг, но е по-нисък от Западна Европа.
 

 основни форми на облагане

На кратко, основните форми на облагане, които засягат отделните хора са:

 Данъчната година започва на 6.04 и свършва на 5.04. Относително малък дял от данъците (по-малко от 25%) попълват данъчни декларации. Данъчните декларации обикновено се изискват: ако вие плащате данък в размер на 40%, ако сте директор на фирма или работите за себе си; притежавате имот, който давате под наем, плащате данък върху увеличението на капиталовите активи, продали сте активи на стойност повече от £13000 или получавате доход от инвестиции, без източникът да е бил обложен с данък. Данакоплатецът е длъжен по закон да попълни данъчна декларация, ако е необходимо.

Така че ако имате съмнения относно това дали трябва да попълните данъчна декларация, свържете се с вашата районна данъчна служба или се обадете на помощната линия на данъчната агенция 0645000444.
 

Начало

 Подоходен данък

Хората плащат данък върху дохода, получен при наемане, самонаемане, инвестиции и служебни привилегии (като частни здравни услуги, осигурени от работодателя).
Подоходния данък е национален и се събира от данъчната агенция. С изключение на Шотландия (Шотландския парламент има право да увеличава или намалява данъка) няма местни подоходни данъци в UK.
Личният минимален необлагаем данък се предоставя на всеки данъкоплатец всяка година и смо дохода над определената сума се облага.


 Начало

 

 

Необлагаем доход

2001/2002

2002/2003

 

Личен

£4,535

£4,615

 

Личен (възраст 65-74)

£5,990

£6,100

 

Личен (възраст 75 +)

£6,260

£6,370

 

Данъчен кредит за деца

£5,200

£5,290

 

Многодетно семейство

n/a

£10,490

 

Необлагаем доход на съпрузи преди 6.04.2000

£5,365

£5,465

 

75+Необлагаем доход на съпрузи на възраст над 75 год

£5,435

£5,535

Забележка:

Необлагаемия доход на съпрузи е намален до 10%. Лимитът на дохода за необлагаем доход по възраст сега е £17600 (£17000 през 2000/2001г.) Необлагем доход е намален с £1 за всеки £2 от доход над лимита (но при минимален необлагаем доход на съпрузи от £2110). Необлагаемиядоход на овдовели хора е премахнат, ако техните близки са починали след 5.04.2000г.
През 2001/02 правителството въведе данъчен кредит за деца, предназначен за родители, независимо от семейния им статус, които имат поне едно дете под 16 години живеещо с тях. Максималния необлагаем доход е £5290, а облагането е 10%. Ако ищеца за данъчно облекчение плаща 40% данък, тогава необлагаемия доход е намален на £2 за всеки £3 от дохода превишаващ допустимия праг.
 

 

 

Извадете минималния необлагаем доход от дохода, кйто сте спечелили и ще получите облагаемия доход. Облагаемия ви доход се облага с подоходен данък при следните нива:
 

Начало

 

 

Равнище на данъка (%)

2001/2002

2002/2003

 

10%

първите £1,880

първите £1,920

 

22% (1999/00 -  23%)

следващите £27,520

следващите £27,980

 

40%

над £29,400

над £29,900

Забележка:

Доходът от дивиденти се облага по различен начин. Доходът от дивиденти се плаща с данъчен кредит от 10%. Данъкоплатците, които плащат данък при ниво 10% или 22% не плащат последстващ данък. Тези които въобще не плащат данък не могат да изискват обратно данъка, платен върху дивиденти. Данъкоплатците с равнище на данъка 40% плащат данък върху дивидентите в размер на 32.5%.
 

 

 Социално и здравно осигуряване (NICs)

NICs е социална осигурителна система в UK. Повечето наети и социални хора плащат вноски като има максимална горна граница за размера на осигуровките всяка година. Този “данък” е национален и се събира от националния осигурителен институт, който е подразделение на Данъчната агенция.
 

Начало

 Общински данък

Това е системата за облагане на имущество в UK, приложима за живущите в UK. Всеки имот се оценява и се поставя в една от осемте групи по оценка. Местната власт определя дължимия данък (размерът му се ограничава от правителството) и е отговорна за събирането му в прилежащия й район. Местната власт е отговорна и пред Министерството на околната среда, транспорта и регионалната политика.
 

Начало

 ДДС

ДДС е в размер на 17,5% и с него се облагат повечето стоки и услуги в UK, като този косвен данък е включен в крайната цена. ДДС се администрира на национално ниво от Агенцията по мита и акцизите. Няма местни данъци в UK.
С ДДС не се облагат някои видове стоки като храна ( с изключение на ресторантите ), книги, обществен транспорт, детско облекло. Фирмите с годишен оборот по-малък от £52000 не трябва да надчисляват ДДС върху стоките и услугите , кито произвеждат.
Хората, които работят за себе си, могат да получат обратно платения ДДС върху стоките и услугите, купени за бизнес цели, ако те самите са регистрирани по ДДС.
Ако вие сте гражданин на държава извън ЕС и посетите UK, можете да получите обратно значителна част от платения ДДС от Агенцията за митата и акцизите.
 

Начало

 Мита

UK налага значителни мита върху определени стоки като тютюневи продукти, алкохолни напитки, нефт и горива. Митата се определят от Агенцията по мита и акцизите.
 

Начало

 Данък наследство

С данък наследство се облага имот прехвърлен на наследник при смърт на собственика в размер на 40% върху всички активи над £245000. Няма данък върху подаръци, така че вие можете на теория да подарите вашите активи и така да избегнете този данък. Ако собственикът почине до 7-та година след подаряване на активите му, имота се облага с данък за изминато време, въпреки че равнището на данъка е намалено ако смъртта му е настъпила между 3-та и 7-та година след прехвърляне на въпросния актив.

Начало

 Мито върху документи и данък върху застрахователна премия

IДанъкът върху застрахователна премия се налага върху генерални премии и е в размер 5%. Митото върху документи се прилага при някои видове продажба на активи. Например, когато продавате акции, митото е в размер на 5% от стойността.
Продажбата на къща е освободена от данък върху капиталовите активи, но се облага с горепосоченото мито при следните нива в зависимост от цената на къщата.
 

Начало

 

Ст-ст на къща

Размер на митото

 

под £60,000

от £60,001 до £250,000

от £250,001 до £500,000

над £501,000

0.0%

1.0%

3.0%

4.0%

 

 

 Облагане на чужди граждани

Ако сте гражданин на друга държава, но сте избрал да живеете и работите в UK, има особености в системата на данъчно облагане.
Единствено приходите ви в UK могат да бъдат обложени с данък. Всякакви други приходи от инвестиции, бизнес, наемане извън UK може да бъде освободено от данък в UK (освен ако не прехвърлите приходите в UK). Има и друго предимство. Ако пребивавате в UK по-малко от 183 дни през 1 данъчна година (от 6.04 до 5.04), можете да изисквате обратно през време на престоя ви данъка, платен.
Това е изключително благоприятно за жители от Канада, Австралия, Нова Зеландия, ЮАР, които посещават UK и работят по време на ваканцията.
Но трябва да сте предупредени, че процесът по обратно изплащане на платения данък е дълъг и често отнема от 9 до 12 месеца.
Тъй като вероятно вие няма да плащате данъци във вашата страна докато сте в UK, това дава чудесна възможност за спестяване от данъци на всички чужди граждани, които са избрали да работят в UK.
Гражданите на USA, обаче, не се възползват много от това предимство, защото американското правителство облага с данък всички доходи на свои граждани, придобити навсякаде по света – така че те не могат да използват този инструмент за спестяване от данъци. Добрата новина за американските граждани е, че данъка, платен в UK може да бъде използван като кредит по дължимия в USA данък.
 

Начало